У русских есть законное право носить русский флаг

russiaУкраинские власти обвиняют свой народ на Юго-Востоке, что он поднимает флаги «соседнего государства». На самом деле, народ поднимает свои флаги, которые являются его символикой.
Ведь согласно Закону «Про національні меншини в Україні»:
Стаття 6. Держава гарантує всім національним меншинам права на використання національної символіки …
То есть любой представитель русской общины имеет права использовать национальную символику — Русский флаг — триколор.
При этом, любой гражданин Украины вправе считать себя русским, это его право:
Стаття 11. Громадяни України мають право вільно обирати та відновлювати національність.
Чтобы использовать национальную символику — Русский флаг— совсем не-обязательно состоять в какой-либо организации, это тоже гарантируется за-коном:
Стаття 13. Громадяни, які належать до національних меншин, вільні у виборі обсягу і форм здійснення прав, що надаються їм чинним законодавством, і реалізують їх особисто, а також через відповідні державні органи та створювані громадські об’єднання. Участь або неучасть громадянина України, який належить до національної меншини, у громадському об’єднанні національної меншини не може служити підставою для обмеження його прав.
Любые попытки ограничения русской национальной символики запрещены:
Стаття 18. Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав i свобод громадян за національною ознакою забороняється й карається законом.
При этом, русским, гарантируется свобода проявления их, русских взглядов, согласно ратифицированной Украиной (в 1998 г.) Рамочной Конвенции Совета Европы «О защите национальных меньшинств»:
Стаття 7. Сторони забезпечують поважання прав кожної особи, яка нале-жить до національної меншини, на свободу мирних зборів, свободу асоціаціi, свободу виявлення поглядів і свободу думки, совісті та релігіi.
Это право также закреплено в Конституции Украины (в любой редакции):
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на ві-льне вираження своїх поглядів І переконань.